لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    اطلس كنودونت هاي ايران    اول    0000-00-00    0    علیرضا عاشوری
2    کنودونتها    اول    2009-07-01        علیرضا عاشوری,*عباس قادری,*محمدعلی عباسی
3    فرامینیفرا    اول    2002-08-23    انتشارات سناباد    علیرضا عاشوری,محمد تقی نجارزاده
4    زمین در گذر زمان    اول    2006-11-06        علیرضا عاشوری,ویدا خاکی,ابراهیم قاسمی نژاد
5    کنودونتها    اول    2009-08-06        عباس قادری,علیرضا عاشوری,محمد علی عباسی