ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    دیرینه شناسی -1 ماکروفسیل    کارشناسی
2    زمین شناسی ایران- نظری    کارشناسی
3    زمین شناسی ایران- عملی    کارشناسی
4    زمین شناسی صحرائی    کارشناسی
5    میکروفسیل پیشرفته-1 نظری- غیرفرامینفرا    کارشناسی ارشد
6    میکروفسیل پیشرفته-1 عملی غیرفرامینفرا    کارشناسی ارشد
7    فسیل شناسی بی مهرگان    کارشناسی ارشد
8    زمین شناسی ایران وکشورهای همجوار    کارشناسی ارشد
9    فسیل شناسی بی مهرگان - عملی    کارشناسی ارشد
10    دیرینه شناسی -1 ماکروفسیل    کارشناسی
11    زمین شناسی ایران- نظری    کارشناسی
12    زمین شناسی ایران- عملی    کارشناسی
13    زمین شناسی ایران وکشورهای همجوار    کارشناسی ارشد
14    میکروفسیل پیشرفته -2 نظری- فرامینفرا    کارشناسی ارشد
15    میکروفسیل پیشرفته-2 عملی- فرامینفرا    کارشناسی ارشد
16    میکروفسیل پیشرفته-1 نظری- غیرفرامینفرا    کارشناسی ارشد
17    میکروفسیل پیشرفته-1 عملی غیرفرامینفرا    کارشناسی ارشد
18    فسیل شناسی بی مهرگان    کارشناسی ارشد
19    فسیل شناسی بی مهرگان - عملی    کارشناسی ارشد
20    فسیل شناسی بی مهرگان    دکتری (Ph.D)