لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرها درناودیس چهل کمان واقع در دشت سرخس    کارشناسی ارشد    صلاحی, میرامیر    0000-00-00
2    میکروبیواستراتیگرافی سازند آب تلخ ( بر اساس داده های پالینولوژیکی و فرامینیفر) درحوضه کپه داغ    دکتری (Ph.D)    قورچائی, شمشاد    0000-00-00
3    چینه شناسی و بوم شناسی دیرینه توالیهای پرمین بالایی تا مرز پرمین - تریاس در شمال باختری ایران بر اساس داده‌های زیست چینه‌ای کنودونتها و براکیوپودها    دکتری (Ph.D)    قادری, عباس    0000-00-00
4    مطالعه مرجانهای پرمین پسین کوه علی باشی، شمال باختر ایران            0000-00-00
5    بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین در امان آباد و نواحی اطراف (جنوب مشهد)    کارشناسی ارشد    مرادی, لیلا    2010-09-23
6    بیواستراتیگرافی، پالئواکولوژی و تفسیر شرایط محیطی نهشته های بختیاری در ناحیه شلمزار ( جنوب شهر کرد) با تاکید بر رسوبات دریایی    دکتری (Ph.D)    رحیمی نژاد رنجبر, امیرحسین    2010-10-24
7    بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جمال در حوالی روستای علی بیگ(شمال غرب بردسکن)    کارشناسی ارشد    زارعی, علیرضا    2011-01-21
8    بایو استراتیگرافی بخش تحتانی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر ها در برش الگو ( روستای یاقل ، شمال شهر در گز )    کارشناسی ارشد    حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی    2011-03-27
9    ریز زیست چینه نگاری سازند سنگانه در شرق و مرکز حوضه کپه داغ بر اساس داده های پالینولوژیکی    دکتری (Ph.D)    شکری, نرگس    2011-07-11
10    بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای فونای آمونیتی در غرب حوضه کپه داغ (برش پینو)    کارشناسی ارشد    یوسفی دلوئی, الهه    2011-09-22
11    ‌مطالعات بایواستراتوگرافی و میکروفاسیس سازند کلات برمبنای فرامینیفر ها در برش تنگ دو برادر و مقایسه آن با برش الگو    کارشناسی ارشد    ندافان, تکتم    2011-10-29
12    مطالعه مرجان های کربونیفر ایران مرکزی در کوه های ازبک کوه و برش های انارک و رامشه    دکتری (Ph.D)    بادپا, مهدی    2011-11-05
13    پالئواکولوژی ، پالینوفاسیس و سکانس استراتیگرافی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان (شرق کپه داغ)    کارشناسی ارشد    مشیرفر, یاور    2011-11-05
14    میکروبایواستراتیگرافی و بازسازی پوشش گیاهی سازند زیوه در حوضه مغان بر مبنای پتانسیل فسیل های موجود    دکتری (Ph.D)    حسین زاده, روح الله    2011-11-19
15    بررسی ردیفهای رسوبی ژوراسیک میانی تا بالایی در حوضه ی ساختاری ـ رسوبی بینالود بر مبنای مطالعات چینه شناسی، فسیل شناسی (زیای آمونیتی) و محیط رسوبی    دکتری (Ph.D)    رئوفیان, احمد    2012-09-21
16    مطالعه مرجان های دونین میانی و پسین در البرز شرقی و ایران مرکزی    دکتری (Ph.D)    عباسی, محمدعلی    2012-09-21
17    زیست چینه نگاری و محیط رسوبگذاری شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده و بررسی مرز پالئوسن - ائوسن در نیمه شمالی حوضه رسوبگذاری زاگرس.    دکتری (Ph.D)    ربانی, جواد    2012-09-21
18    پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی تا پسین در پهنه ساختاری بینالود و مقایسه آن با حوضه های البرز خاوری و کپه داغ    دکتری (Ph.D)    مافی, آبرادات    2012-09-21
19    زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند آبدراز بر مبنای پالینومورف های دریائی و فرامینیفرها در برشهای کلات نادری و باغک – پادها در شرق حوضه کپه داغ    دکتری (Ph.D)    داوطلب, الهام    2013-09-11
20    نانواستراتیگرافی و دیرینه بوم شناسی نهشته های منسوب به نئوژن حوضه پاراتتیس جنوب دریای خزر)شمال گسل شمالی البرز)    دکتری (Ph.D)    براری اطاقسرا, عادل    2013-09-11
21    مطالعه کنودونت ها، جغرافیای زیستی دیرینه و تعیین مرز توالی¬های رسوبی فورونگین- اردویسین پیشین برش ده¬ملا و سیمه¬کوه از البرز شرقی و برش کلات از کپه داغ¬غربی، شمال شرق ایران    دکتری (Ph.D)    جهانگیراوغلی, هادی    2013-09-11
22    پالینواستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در سه برش سطح الارضی باغک, مزدوران و حمام قلعه واقع در شرق کپه داغ    دکتری (Ph.D)    کشمیری, محجوبه    2013-09-11
23    بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی تورونین – سانتونین بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در سازند سورگاه واقع در زیر پهنۀ لرستان    دکتری (Ph.D)    رازیانی, مهدی    2013-09-11
24    زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی بخش های بالایی سازند قم در شمال اصفهان (دیزلو- باغ، باقر آباد، شمال ورتون)    دکتری (Ph.D)    نورالدینی, مریم    2013-09-11
25    سنگ چینه نگاری و ریز زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برشهای طاهر آباد و تاقدیس اشلیر، خاور کپه داق بر اساس روزن داران و جلبکهای آهکی    کارشناسی ارشد    همتی, سهیل    2014-10-23
26    نانواستراتیگرافی و دیرین بوم شناسی نهشته های شیل و مارنی فلیشوئیدهای شمال بیرجند در برش افضل آباد (زون شرق ایران) براساس نانوفسیل های آهکی    دکتری (Ph.D)    جلیلی, فرح    2015-02-07
27    بازسازی تنوع زیستی و اقلیم دیرینه اواخر کواترنر شرقایران (فیض آباد؛ سرایان) بر اساس داده های دیرینه جانور شناسی    دکتری (Ph.D)    هاشمی, نرگس    2015-02-07
28    بررسی مرجان‌های سازند مبارک البرز مرکزی و شرقی، دیرینه بوم‌شناسی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها    دکتری (Ph.D)    بیرجندی, مینا    2015-02-07
29    زیست چینه نگاری توالیهای پرمین بالایی تا در شمال باختری ایران (برش زال) بر اساس کنودونتها    کارشناسی ارشد    عیسی, عبیر    2015-09-12
30    سیستماتیک خرطوم داران (مهره داران، پستانداران) طبقات استخوان دار شمال غرب ایران و کاربرد آنها در محیط شناسی دیرینه    دکتری (Ph.D)    یعقوبی, صدف    2015-09-21
31    بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در نواحی سرخس ، درگز و مراوه تپه    دکتری (Ph.D)    نیازی, سیدمحسن    2015-09-21
32    زیست چینه نگاری سازند گورپی در پهنه ساختاری لرستان (تاقدیسهای کبیرکوه و اناران) بر اساس روزن داران پلانکتونیک    دکتری (Ph.D)    رحیمی, سمیرا    2015-09-21
33    سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های دریایی، پس از اولین چرخه فرسایشی کرتاسه در حوضه کپه داق و بلوک یزد، با تأکید ویژه بر سازندهای تیرگان و تفت    دکتری (Ph.D)    غیاثوند, معصومه    2015-09-21
34    بایواستراتی گرافی سازند آبدراز بر مبنای استراکودها ونانوپلانکتون های آهکی در برش‌های مزدوران، چهچهه و بابا فرجی (شرق کپه داغ)    دکتری (Ph.D)    سنجری, سمیه    2015-09-21
35    زیست چینه‌نگاری سازند آب تلخ بر مبنای استراکودها و نانوفسیل‌های آهکی در برش‌های مزدوران، چهچهه و با فرجی (شرق کپه داغ)    دکتری (Ph.D)    مصطفوی, بیتا    2015-09-21
36    مطالعه نهشته های منسوب به پالئوسن -ائوسن در پهنه بینالود در ( مقاطع ماروسک ،قزل آغول ، آبروان و بزغان ) بر اساس مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای .    دکتری (Ph.D)    نداف, رضا    2015-09-21
37    مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و مقایسه آن با شرق این حوضه    دکتری (Ph.D)    چنارانی, عاطفه    2015-09-21
38    زیست چینه نگاری سازند قم بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برشهای شوراب، تاقدیس نواب و سیاه کوه    دکتری (Ph.D)    پرنداور, محمد    2015-09-21
39    سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ‌سفید با نگاهی ویژه بر حد بالایی آن (منطقه رگ سفید)    کارشناسی ارشد    جاودانیان, طاهره    2015-09-22
40    زیست چینه نگاری سازند دلیچای در شمال شرق دره زو شمال شرق جاجرم بر مبنای فرامینیفرها و داینوفلاژله‌ها    کارشناسی ارشد    رضازاده بلوری, عباسعلی    2015-09-22
41    زیست چینه نگاری و تحلیل تطبیقی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه طبس و یزد و تهیه نقشه پراکنش پوشش گیاهی دیرینه    دکتری (Ph.D)    مهدیزاده, اکرم    2016-05-14
42    تفسیر زیست چینه نگاری و سیستماتیک روزن داران کف زی بزرگ ائوسن در نواحی شرق ایران (البرز شرقی، ایران مرکزی و بلوک شرق)    دکتری (Ph.D)    هادی سیه رود, مهدی    2016-05-14
43    چینه شناسی و بوم شناسی دیرینه توالی های پالئوسن پسین، ائوسن پیشین در حوضه رسوبی کپه داغ    دکتری (Ph.D)    صلاحی, میر امیر    2016-05-14
44    پالینولوژی و دیرین زیست شناسی نهشته های رسوبی نئوپروتروزوئیک در شمال (البرز مرکزی) و غرب (زنجان) ایران    دکتری (Ph.D)    صبوری, جعفر    2016-05-14
45    زیست چینه نگاری و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در برشهای سطح الارضی در تاقدیسهای تامر، اشگر و میش(جنوب غرب ایران)    دکتری (Ph.D)    زارع, مژگان    2016-05-14
46    زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه نهشته های سازند هجدک در حوضه زغالی شمال زرند (کرمان) براساس ماکروفسیل های گیاهی    دکتری (Ph.D)    خلیلی زاده, حدیث    2016-05-14
47    زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه نهشته های کرتاسه بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی در برش‌های باغین، هنوج و سیریز (غرب و شمال غرب کرمان)    دکتری (Ph.D)    ترک زاده ماهانی, ایمان    2016-05-14
48    بایو استراتیگرافی سازند سورگاه براساس نانوپلانکتون های اهکی در برش های پاگل گراب، شاه نخجیر، هولستم و شیرین آب در ناحیه لرستان    دکتری (Ph.D)    شکری, محمدحسن    2016-05-14
49    زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نهشته های منسوب به کرتاسه ی پسین بلوک لوت مرکزی برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش های ده رضا، کوه شیشه و بصیران    دکتری (Ph.D)    ترابیان, بهناز    2016-05-14
50    زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش های دوست آباد،بغداده و خروان    دکتری (Ph.D)    خداشناس عبدل ابادی, ناهید    2016-05-14
51    مطالعه مرجانهای عضو باغ ونگ سازند جمال در برشهای کوه باغ ونگ و کوه شش انگشت، شمال طبس، ایران مرکزی    کارشناسی ارشد    عطایی, محمدرضا    2016-09-20
52    زیست چینه نگاری عضو باغ ونگ سازند جمال در شمال طبس (ایران مرکزی) بر اساس کنودونتها    کارشناسی ارشد    قلعه نویی, فریبا    2016-09-20
53    چینه نگاری سنگی و چینه نگاری زیستی سازند دلیچای در برش دره زو، شمال شرق جاجرم بر اساس زیای آمونیتی    کارشناسی ارشد    صفوی حصار, تکتم    2016-09-20
54    زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند پابده بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک با تاکید بر مرز رویدادی PETM در جنوب ایلام- ناحیه زاگرس    دکتری (Ph.D)    طاهری زاده, سمیه    2017-06-13
55    چینه نگاری سکانسی و زیست چینه نگاری سازند قم بر اساس روزن داران در شرق و جنوب شرق حوضه قم    دکتری (Ph.D)    افتابی ارانی, اسما    2017-06-13
56    مطالعه سفالوپودهای پرمین پسین در شمال باختر ایران و بررسی واکنش آنها به رویدادهای انقراضی ابتدا و انتهای لوپینگین    دکتری (Ph.D)    غنی زاده تبریزی, ناهیده    2017-06-13
57    زیست چینه نگاری توالیهای اردوویسین در جنوب کوه عاشقان، فرازمین کلمرد، باختر طبس بر اساس کنودونتها    کارشناسی ارشد    شکفته, بهاره    2017-09-21
58    زیست چینه نگاری توالیهای اردوویسین در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد، باختر طبس بر اساس کنودونتها    کارشناسی ارشد    نژادعباس, محمد    2017-09-21