1. محمدرضا عطایی , عباس قادری , مهدی بادپا , علیرضا عاشوری , مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی , سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
 2. اکرم مهدیزاده , فاطمه واعظ جوادی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران , نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
 3. عباس قادری , سهیل همتی , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) , سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
 4. حدیث خلیلی زاده , عباس قادری , علیرضا عاشوری , ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان) , سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
 5. عباسعلی رضازاده بلوری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , عباس قادری , پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 6. سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , الهام داوطلب , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 7. طاهره جاودانیان , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , محمدرضا زاکرزاده , زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (در چاه 104) , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 8. طاهره جاودانیان , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , محمدرضا زاکرزاده , سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119) , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 9. میر امیر صلاحی , عباس قادری , علی اصغر ثیاب قدسی , علیرضا عاشوری , اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 10. میر امیر صلاحی , علی اصغر ثیاب قدسی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 11. سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 12. اکرم مهدیزاده , فاطمه واعظ جوادی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 13. الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها )شرق کپه داغ( براساس مطالعات پالینوفاسیس , یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
 14. عباسعلی رضازاده بلوری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , عباس قادری , پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش شمال شرق دره زو، البرز شرقی , سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات مهدنی کشور , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 15. الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ , دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 16. الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها) , دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 17. عبیر عیسی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران , دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 18. سهیل همتی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , الهام داوطلب , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) , دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 19. میر امیر صلاحی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , علی اصغر ثیاب قدسی , حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ , دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
 20. حدیث خلیلی زاده , محمد داستانپور , علیرضا عاشوری , عباس قادری , معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر , دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 21. سهیل همتی , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق) , اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
 22. سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) , اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
 23. الهام داوطلب , ابراهیم قاسمی نژاد , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ , نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
 24. الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها , نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
 25. عباس قادری , آرزو صادقی , علیرضا عاشوری , بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران , نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
 26. سهیل همتی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) , نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
 27. مهدی بادپا , محمد خانه باد , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , پالئواکولوژی مرجانهای کربونیفر میانی در برش زلدو (کوه های ازبک کوه) , هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 28. الهام داوطلب , ابراهیم قاسمی نژاد , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم , زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ , هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 29. مریم نورالدینی , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری , سمانه رحمتی , اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان) , هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 30. علیرضا عاشوری , نخستین گزارش از مرجانهای سازند خان (برش راهدار، کوههای کلمرد، شرق ایران) , سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 31. عباس قادری , علیرضا عاشوری , دیتر کورن , هینز والتر کوزور , محمدحسین محمودی قرائی , زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 32. احمد رئوفیان , محمد خانه باد , علیرضا عاشوری , برآورد دمای آب دریا در زمان ته نشینی و شوری دیرینه رسوبات سازند دلیچای در رشته کوه های بینالود با استفاده از داده های ایزوتوپی , نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 33. علیرضا زارعی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ) , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 34. تکتم ندافان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 35. تکتم ندافان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد , ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 36. علیرضا زارعی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن) , ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 37. محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ , نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 38. محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 39. میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 40. لیلا مرادی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 41. میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ , اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
 42. محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ , اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
 43. میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ , پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
 44. لیلا مرادی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , نصرا... عباسی , ئارام بایت گل , اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد , پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
 45. زهرا گل گیر نوش آبادی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور) , پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 46. میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , مسعود اصغریان رستمی , اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ , پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 47. مرتضی احمدی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بررسی سازند آب تلخ و تعیین مرز سانتونین- کامپانین در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 48. زهرا گل گیر نوش آبادی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته های ائوسن در برش تنگ علیا واقع در شمال غرب نیشابور , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۵
 49. مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بهنام رحیمی , بررسی زیست چینه ای مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب , چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 50. سمیرا جلالی , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری , مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد) , چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 51. مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , عباس قادری , مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 52. زهره نکونام , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 53. محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , محمد خانه باد , احمد رئوفیان , شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 54. محمد وحیدی نیا , مرضیه وحدتی راد , علیرضا عاشوری , محمد حسین محمودی , اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه , سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 55. محمد وحیدی نیا , علی نظافت , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 56. محمد وحیدی نیا , مهرانه عبدالشاهی , علیرضا عاشوری , بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 57. الهام داوطلب زرقی , ابراهیم قاسمی ن‍زاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 58. فرزانه خالقی خبازان , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , محمد وحیدی نیا , تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی , سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 59. الهه احسنی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم , تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 60. الهام داوطلب زرقی , احمد رئوفیان , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم , مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد) , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 61. فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 62. فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 63. فاطمه انجیدنی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 64. ترانه توکلی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 65. ترانه توکلی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 66. عذرا قاسمی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 67. طیبه یعقوبی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۳۰
 68. علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , سلمان مجدی , داود دلیل قرهچه , بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 69. مرتضی طاهرپور خلیل آباد , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری , خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 70. فاطمه امیر حسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 71. محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , عباس قادری , نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 72. احمد رئوفیان , علیرضا عاشوری , محمد رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در بقیع (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 73. مرضیه وحدتی راد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 74. صغرا جامی الاحمدی , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری , تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 75. طیبه یعقوبی , علی اصغر آریایی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 76. مریم مرجوی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) , دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 77. احمد رئوفیان , علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی , بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۸
 78. سید عرفان توکلی نژاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , میکرواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) و زنگولانلو (جنوب درگز) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 79. احمد رئوفیان , مریم مرجوی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , حامد زندمقدم , رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 80. محمد خانه باد , علیرضا عاشوری , عباس قادری , محمدحسین محمودی قرائی , سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 81. احمد رئوفیان , مریم مرجوی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور , اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹
 82. علیرضا عاشوری , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , يافته هاي جديد سنگ چينه اي سازند فهليان در فرو افتادگي دزفول (جنوب غرب ايران) با استفاده از نمودارها , بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۸
 83. علیرضا عاشوری , جنس كنودونتي palmatolepis (دونين پسين) از سازند شيشتو، شرق ايران و سازند خوش ييلاق، شمال ايران , بيستمين گردهمايي علوم زمين - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۸
 84. محمدتقی نجارزاده , علیرضا عاشوری , زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها , چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۸