1. سهیل همتی , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری , علیرضا عاشوری , جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۲۳-۲۴۰
 2. عبیر عیسی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , دیتر‌کورن , کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۵۵-۷۴
 3. هادی جهانگیراوغلی , منصوره قبادی پور , علیرضا عاشوری , مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۳-۱۰
 4. نرگس هاشمی , علیرضا عاشوری , منصور علی آبادیان , استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۸۳-۹۴
 5. مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۹۷-۱۰۶
 6. نرگس هاشمی , علیرضا عاشوری , منصور علی آبادیان , محمدحسین محمودی قرائی , مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه اقلیم شناسی آنها , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳-۱۲
 7. نرگس شکری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , پالینواستراتیگرافی سازند‌ سنگانه‌ در‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ بر‌ مبنای‌ سیست‌ داینوفلاژله ها , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 8. مرتضی طاهرپور خلیل آباد , سید حمید وزیری , علیرضا عاشوری , معرفی گونه (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی­های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه­ داغ، شمال خاور ایران , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲۱-۱۳۴
 9. مریم نورالدینی , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری , سمانه رحمتی , عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۶۵-۱۷۴
 10. عباس قادری , آرزو صادقی , علیرضا عاشوری , دیتر کورن , مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران , دیرینه شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۱۲-۲۲۹
 11. جواد ربانی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۶۵-۱۷۲
 12. محجوبه کشمیری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محسن یزدی مقدم , امیر محمد جمالی , پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۵۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۷-۳۳
 13. نرگس شکری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ , دیرینه شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۵-۴۸
 14. مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , مرجان های کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو، کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۹-۵۸
 15. عباس قادری , علیرضا عاشوری , محمدحسین محمودی قرائی , براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۵۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۹-۳۸
 16. جواد ربانی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو , رخساره های رسوبی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۱۶-۲۲۷
 17. محمدحسین محمودی قرائی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , احمد رئوفیان , محمد خانه باد , اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی , دیرینه شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۱-۱۰۲
 18. سیدمحسن نیازی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران) , رخساره های رسوبی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۴
 19. عباس قادری , علیرضا عاشوری , دیتر کورن , محمدحسین محمودی قرائی , لوسینا لدا , نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها , رخساره های رسوبی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۲۱-۲۴۶
 20. مرتضی احمدی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک , رخساره های رسوبی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۱۹-۱۳۴
 21. آبرادات مافی , علیرضا عاشوری , ابراهیم قاسمی نژاد , زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) , رخساره های رسوبی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۱۰
 22. امیرحسین رحیمی نژاد رنجبر , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری , رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۸۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۹۷-۲۱۰
 23. محمدعلی یازرلو , علیرضا عاشوری , محمود احمدزاده هروی , عباس قادری , معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران , رخساره های رسوبی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۲۰-۲۲۹
 24. عباس قادری , علیرضا عاشوری , لوئیس ویلیر , معرفی گونه Metopaster parkinsoni Forbes, 1848، از خانواده گنیاستریده (ستاره‌های دریایی) در توالیهای کرتاسه شمال خاور ایران و بررسی اولین فرآیندهای بیواستراتینومیکی بر روی آن , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۸۷-۱۰۴
 25. علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , احمد رئوفیان , زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۳-۱۴
 26. احمد رئوفیان , کاظم سید امامی , علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , برنارد ژولی , فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) , رخساره های رسوبی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۶۸-۸۷
 27. الهام داوطلب زرقی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا , پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱-۲۰
 28. علی نظافت , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 29. مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بهنام رحیمی , میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) , رخساره های رسوبی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 30. فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه , رخساره های رسوبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۲۹-۱۴۲
 31. محمدحسن کریم پور , علیرضا عاشوری , سعید سعادت , ملیحه قورچی روکی , پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان , مطالعات زمین شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۷۵-۹۵
 32. محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , عباس قادری , مطالعه کورتکس اووئیدهای آهندار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها , رخساره های رسوبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹۵-۱۰۵
 33. علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , احمد رئوفیان , چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۲۵-۴۰
 34. علیرضا عاشوری , برات محمد کردقدیمی , کاوه خاکسار , معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری , زمین شناسی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۷۱-۸۰
 35. کاوه خاکسار , طیبه رفعت بهاری , علیرضا عاشوری , مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه , علوم زمین-Ulum-i Zamin , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۵۶-۶۹
 36. محمد غفوری , علیرضا عاشوری , بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵, صفحه ۱۴۱-۱۵۲